Allmänna Bestämmelser för Vinden AB.

Senast uppdaterat: 2019-06-16

För våra Tjänster gäller dessa Allmänna Bestämmelser tillsammans den information som Du lämnar och godkänner när Du bokar en leverans från Oss.

Som framgår av våra villkor använder Vi ibland ord med versaler. Oavsett var i Avtalet dessa ord används har de följande betydelse.

 • ”Allmänna Bestämmelser” = dessa allmänna bestämmelser

 • ”Appen” = Vindens mobilapp

 • ”Avtalet” = våra Allmänna bestämmelser tillsammans med Upplåtelseavtalet

 • ”Basicupphämtning” = när Du själv bär ditt Gods till transportbilen

 • ”Förbjudet Gods” = Gods som (a) är farligt; tex vätskor, gasflaskor, skjutvapen, ammunition eller gods som på annat sätt är farligt eller skadligt (explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt) (b) är särskilt värdefullt; smycken, kontanter, antikviteter, dyr konst, värdepapper eller som på annat sätt har högt värde (c) är orent; förorenat material eller material som kan orsaka skadedjur, avger lukt eller rök (d) kräver en kontrollerad miljö såsom tex livsmedel (e) är levande såsom växter eller djur eller innehåller döda organismer (som döda djur) samt (f) är Olagligt; såsom narkotika, stulet gods, varor som är förbjudet enligt lag eller kräver särskilt tillstånd

 • ”Förfallodagen” = den dagen som hyra eller annan ersättning ska betalas till Oss

 • ”Godset” = de saker som Du packat för förvaring hos Oss

 • ”Hemsida” = https://vinden.com

 • ”Kartonger” = en låda som tål att staplas, tippas och köras på pirra

 • ”Kunden”, ”Du” eller ”Din” = den individ eller det företag som använder Tjänsten

 • ”Plusupphämtning” = när vi hämtar och bär ditt Gods till transportbilen

 • ”Transportinstruktioner” = de instruktioner Du ger oss vart och när Godset ska transporteras

 • ”Tjänsten” eller ”Tjänster” = transport, upplåtelse, förvaring och försäljning av gods

 • ”Upplåtelseavtalet” = den information som Du lämnar och godkänner när Du bokar en leverans från Oss

 • ”Vinden” ”Oss” eller ”Vi” = betyder Vinden AB Org nr: 559116-2424 samt bolag som direkt eller indirekt är kontrollerade av Vinden AB Vinden AB Org nr: 559116-2424

När vi hämtar dina saker

När Vi hämtar Godset ska Du ha packat lösa saker i Kartonger. Möbler eller större saker ska ha ett ordentligt emballage så de inte skadas. Varje enskilt kolli får inte väga mer än 50 kg. Du kan läsa om hur du ska packa Godset under rubriken ”säker packning” i FAQ. Tänk på att Vi inte tar ansvar för skador som beror på att (a) Godset inte haft ett ordentligt emballage eller att (b)  fästen, skruvar eller och annat som sticker ut från möbler. Om inte Godset är ordentligt packat kan vi vägra att tyvärr inte ta emot det.

Om Du har beställt Plusupphämtning måste Du placera Godset så Vi kommer åt att hämta det och transportera det med pirra. Du måste skydda golv, väggar och dörrar. Tänk på att Vi inte ersätter skador på känsliga golv. Har du beställt Basicupphämtning får Du själv se till att själv bära ut Godset finns på till den plats där transportbilen ska hämta det.

Avtalstid och Hyra

När allt Gods återlämnats till Dig eller levererats enligt Dina Transportinstruktioner upphör Avtalet att gälla.

Hyran ska betalas månadsvis i förskott och gäller för en kalendermånad åt gången. Du får inte tillbaka del av hyran om Du bestämmer dig för att avbryta förvaringen hos Oss i förtid. Dröjer Du med att betala hyra eller annan ersättning till Oss i mer än 30 dagar efter Förfallodagen eller om Du bryter mot villkoren i Avtalet kan vi omedelbart komma att säga upp Avtalet. Vid försenad betalning utgår ränta enligt gällande lag.

Ändringar i Avtalet

Vi har rätt att ensidigt ändra villkoren i Avtalet, inklusive hyra och andra ersättningar. När Vi gör det gäller de nya villkoren från den dag som infaller 45 dagar efter det att Vi (a) skriftligen meddelat Dig den nya hyran eller ersättningen eller (b) efter att vi informerat om andra ändringar i Appen eller på Hemsidan. Om Du inte accepterar en ändring har du rätt att säga upp Avtalet. Avtalet upphör då när ni Vi levererat Godset enligt dina Transportinstruktioner. Fram till dess vi fått Transportinstruktionerna gäller den nya Hyran och/eller de nya villkoren.

Förvaring av Godset

Du får inte förvara Förbjudet Gods hos oss. Om Vi misstänker att Godset innehåller Förbjudet Gods kan vi komma att öppna Godset. Om Godset innehåller Förbjudet Gods kommer vi att omhänderta eller frakta bort det på Din bekostnad. Har och om det har orsakat skada, kommer vi hålla Dig ansvarig för skadan.

Transport

När Godset ska transporteras behöver du fylla i vissa uppgifter i Appen eller Hemsidan. Vi kallar dessa uppgifter för ”Transportinstruktionerna”. Ditt ansvar är att, själv eller genom ombud, vara på plats när vi hämtar och lämnar Godset samt och kvittera att du tagit emot Godset när Vi levererar det. När Du tagit emot Godset är det viktigt att Du går igenom och kontrollerar att inget har skadats. Om Godset är skadat och det beror på Oss kan vi komma att ersätta Dig. Se vidare under rubriken ”Ansvar”. Senast inom 7 dagar vill vi ha besked om Du hittat någon skada. Därefter ersätter Vi inga skador.

Försäkring

Du måste hålla Godset försäkrat under hela Avtalstiden till ett belopp som motsvarar vad det kostar att återköpa Godset (Återanskaffningsvärdet).

Personuppgifter

Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Vinden är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Vinden, eller annan på uppdrag av Vinden, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, exempelvis namn och adress.

I slutet på detta stycke finner du kontaktuppgifter till Vinden.

Vinden behandlar Dina personuppgifter för sitt legitima intresse att tillhandahålla Tjänsten. Vinden behandlar

(i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer. Dessa används för att skapa ett konto hos Vinden samt vid eventuell uthyrning eller försäljning av Gods.

(ii) betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort eller bankkonto för utbetalning. Dessa används för att kunna ta emot betalning för förvaring, uthyrning eller försäljning av Gods eller för att kunna göra en utbetalning till Dig.

(iii) geografisk position såsom koordinater. Denna används för att kunna visa var Gods befinner sig inklusive adresser relaterade till Gods.

(iv) detaljerad orderhistorik inklusive kvitton och tidpunkter för bland annat upphämtning och avlämning. Denna används för att presentera Din historik avseende Ditt Gods samt för att beräkna förvaringstider, svarsfrekvenser och svarstider.

(v) webbläsarinformation, t ex typ av webbläsare och version, sidor du besökt, samt din IP-adress och hur du länkades till Vinden. IP-adress kan användas för att få ut platsinformation och t ex används av tredje part för att förhindra missbruk när konto hos Vinden skapas eller när kortuppgifter sparas hos betalleverantör.

(vi) användarinformation. Denna kan komma att användas för att sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera Ditt konto hos Vinden, för att marknadsföra Vinden och Vindens tjänster, samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Din användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. Samt för att förbättra tjänsten.

 

 

 

Du har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som Vinden utför avseende Dig. Du har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Vi delar Dina personuppgifter med:

(i) Polisen vid utredning av brott.

(ii) Stripe, Inc för betalningslösning.

(iii) Trygg-Hansa och Holmia Livförsäkring AB eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för försäkring av Gods.

(iv) Google Cloud Services, Amazon Web Services och Heroku, Inc eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter dessa för hantering av IT-tjänster såsom drift och hosting av servermiljöer för en säker IT-miljö.

(v) Intercom, Inc eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av kundsupport.

(vi) Twilio Inc och HubSpot, Inc eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av kommunikation via e-post eller SMSe-postmeddelanden såsom bokningsbekräftelse,  och välkomstbrev och nyhetsbrev..

(vii) Skatteverket eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för validering och verifiering av information som användare lämnat till oss.

(viii) IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service, rådgivning och utveckling av våra system.

I de fall vi överför Dina uppgifter till ett annat företag utanför Vinden som behandlar Dina personuppgifter på Vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

13.5 Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:

E-mail: info@vinden.com

Telefon: +46 8-400 548 02

Adress: Drejargatan 5, 113 42, Stockholm, Sverige

 

För att använda Tjänsten måste du lämna viss information till oss om Dig själv. Vi måste tex veta Ditt namn och Din adress. All information Du lämnar kommer vi hantera med sekretess. Vi kommer inte lämna någon information vidare till andra än de företag vi samarbetar med och som behöver informationen för att utföra Tjänsten. Vi kommer inte heller använda Din information i marknadsföring utöver att vi kan komma att kontakta Dig. Vill du ha information om vilka uppgifter vi har om Dig, om Du vill att vi ska ändra eller ta bort vissa uppgifter kan du höra av Dig till den person som står som “PUL-ansvarig” på Vår hemsida så ordnar Vi det.

Du är själv ansvarig för att Ditt användarnamn och Ditt lösenord hålls konfidentiellt. Kontakta oss om Du tror att någon som inte ska ha informationen fått den.

Ansvar

Du ska ersätta oss för kostnader som uppkommer om Du bryter mot Avtalet. Får Vi till exempel extra kostnader till följd av misslyckad hämtning, att Godset inte är rätt packat, innehåller Förbjudet Gods, att vi inte kunnat leverera Gods eller om kortbetalningar inte går igenom kan vi komma att debitera Dig extra för Våra kostnader eller för den uteblivna betalningen.

Vi ansvar mot Dig på motsvarande sätt. Om Vi bryter mot Avtalet eller om vi av oaktsamhet skadar Godset ersätter Vi Dig för den kostnaden som uppstår. Eftersom vi inte vet vad Du förvarar hos Oss är vårt ansvar mot dig maximerat till 200 kr per kg dock högst 50 000 kr om Vi inte kommit överens om ett högre belopp med Dig. Vår ersättning till Dig kan dock aldrig bli högre än vad som motsvarar Ddin skada minus den ersättning som Ddu får eller skulle ha fått om Du haft Godset korrekt försäkrat.

Hemsidan och Appen

Vi strävar efter att all information på Hemsidan och i Appen är korrekt och uppdaterad. Vi kan dock inte garantera att så är fallet vid varje givet tillfälle. Vi tar inget ansvar om Du åsamkas skada på grund av att Du läst något på Hemsidan eller i Appen och agerat därefter så länge informationen i fråga inte ingår i Avtalet.

Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förpliktelser som vi inte fullgör under Avtalet mot Dig på grund av omständighet som ligger utanför Vår skäliga kontroll, till exempel översvämning, brand, strejk eller annan arbetskonflikt, olyckshändelse, krig, upplopp, uppror, myndighetsåtgärd, statliga bestämmelser, avbrott i energiförsörjning, transporter eller leveranser, eller försenade eller uteblivna prestationer av leverantörer och underentreprenörer.

Rätt att kasta eller sälja Godset

Om Du inte betalar hyran eller annan ersättning som Vi har rätt till kan vi komma att sälja eller kasta Godset. Innan Vi gör det kommer Vi underrätta Dig skriftligen. Om Du trots detta inte inom 30 dagar från det vi skrev till Dig på den adress Du lämnat oss under punkten ”Meddelanden” betalar och hämtar Godset och vi till följd av det kastar eller säljer Godset kommer vi begära att Du ersätter oss för de kostnader som vi inte kan täcka från de pengar vi fått genom försäljningen.

Underleverantörer

En del av Våra Tjänster utförs av underleverantörer. Vårt ansvar för dessa underleverantörer mot Dig är detsamma som vi har mot Dig och maximerat enligt punkten ”Ansvar” ovan.

Vi kan komma att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Vindenvår koncern utan Ditt godkännande.

Meddelande

Alla meddelande till Oss från Dig ska göras via mail till info@vinden.com. Meddelande till Dig från Oss kommer till den mailadress som Du angivit i Appen. Det är Ditt ansvar att meddela Oss om du ändrat adress. Vi anser att Du fått del av meddelande från Oss dagen efter att vi skickat mejl till Dig.

Tvist

Alla tvister mellan Dig och Vinden skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.