Allmänna Bestämmelser

För Våra Tjänster gäller dessa Allmänna Bestämmelser tillsammans med den information som Du lämnar och godkänner när Du bokar en leverans eller upphämtning med Oss. Som framgår av Våra villkor använder Vi ibland ord med versaler. Oavsett var i Avtalet dessa ord används har de följande betydelse:

 • ”Allmänna Bestämmelser” = dessa allmänna bestämmelser.
 • ”Appen” = Vindens mobilapp.
 • ”Avtalet” = våra Allmänna bestämmelser tillsammans med Upplåtelseavtalet”.
 • Förbjudet Gods” = Gods som (a) är farligt; tex vätskor, gasflaskor, skjutvapen, ammunition eller gods som på annat sätt är farligt eller skadligt (explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt) (b) är särskilt värdefullt; smycken, kontanter, antikviteter, dyr konst, värdepapper eller som på annat sätt har högt värde (c) är orent; förorenat material eller material som kan orsaka skadedjur, avger lukt eller rök (d) kräver en kontrollerad miljö såsom tex livsmedel (e) är levande såsom växter eller djur eller innehåller döda organismer (som döda djur) samt (f) är olagligt; såsom narkotika, stulet gods, varor som är förbjudet enligt lag eller kräver särskilt tillstånd.
 • ”Förfallodagen” = den dagen som hyra eller annan ersättning ska betalas till Oss.
 • ”Godset” = de saker som Du packat för förvaring hos Oss.
 • ”Hemsida” = https://vinden.com
 • ”Kartonger” = en låda som tål att staplas, tippas och köras på pirra.
 • ”Kunden”, ”Du” eller ”Din” = den individ eller det företag som använder Tjänsten.
 • ”Tjänsten” eller ”Tjänster” = transport, upplåtelse, förvaring och försäljning av gods.
 • ”Transportinstruktioner” = de instruktioner Du ger oss vart och när Godset ska transporteras.
 • ”Upplåtelseavtalet” = den information som Du lämnar och godkänner när Du bokar en leverans från Oss.
 • ”Vinden” ”Oss” eller ”Vi” = betyder Vinden AB Org nr: 559481-9368 samt bolag som direkt eller indirekt är kontrollerade av Vinden AB Org nr: 559481-9368.

När vi hämtar dina saker

För att det vid upphämtning och lämning av Gods hos Dig ska gå så smidigt som möjligt finns det vissa krav vi ställer på dig som Kund. Du ska lämna information som Du inser, eller borde inse, är av betydelse för uppdragets utförande. Detta kan exempelvis vara information om Dina sakers omfattning såsom vikt, om det är begränsad framkomlighet hos Dig, om det finns hiss och i så fall dess lastförmåga, om Godset innehåller särskilt tunga föremål såsom piano eller större möbler eller om Godset kan orsaka personskada, eller om det innehåller särskilt värdefulla/ömtåliga föremål. Om Godset innehåller lösa saker kan vi komma att packa dem i en Kartong. Det är sedan Kartongen som kommer att vara registrerad som Gods hos Oss. 

Transport

När Godset ska transporteras behöver du fylla i vissa uppgifter i Appen eller Hemsidan. Vi kallar dessa uppgifter för ”Transportinstruktionerna”. Ditt ansvar är att, själv eller genom ombud, vara på plats när Vi hämtar och lämnar Godset, ange korrekt information om det som ska hämtas samt kvittera att Du tagit emot/lämnat ut Godset när Vi levererar eller hämtar upp det. Om Vi inte kan utföra uppdraget på grund av felaktig eller bristande information, eller att Du/ombudet inte är på plats kan Du komma att bli skyldig att ersätta oss för de kostnader som uppstått på grund av detta. När Du tagit emot Godset är det viktigt att Du går igenom och kontrollerar att inget har skadats. Om Godset är skadat och det beror på Oss kan vi komma att ersätta Dig. Se vidare under rubriken ”Försäkring och ansvar”. I samband med längre transporter utanför din region har Vinden rätt att debitera en extra avgift utöver det ordinarie priset.

Avbokningspolicy

För Vindens upphämtningstjänst gäller fri av- och ombokning fram till kl 17:00 dagen innan du beställt din upphämtning. För tid därefter kan du om- eller avboka mot en avgift på 250 kr. Samma avgift utgår om Vinden inte kan genomföra upphämtningen av orsaker som beror på dig. Detta innebär att du som kund tryggt kan boka din upphämtning i god tid.

För Vindens avlämningstjänst gäller fri av- och ombokning fram till kl 17:00 två vardagar innan leveransen är planerad. Därefter kan du om- eller avboka mot en avgift på 250 kr fram till kl 17:00 vardagen före avlämning, och för tid därefter mot en avgift motsvarande 50% av det Vinden skulle ha debiterat Dig för avlämningen om den hade genomförts. Om Vinden inte kan genomföra avlämningen av orsaker som beror på dig utgår en avgift motsvarande 100% av det Vinden skulle ha debiterat dig för avlämningen om den genomfördes.

Förvaring av Godset

Du får inte förvara Förbjudet Gods hos Oss. Om Vi misstänker att Godset innehåller Förbjudet Gods kan vi komma att öppna Godset. Om Godset innehåller Förbjudet Gods kommer Vi att omhänderta eller frakta bort det på Din bekostnad. Om det har orsakat eller orsakar skada, kommer Vi hålla Dig ansvarig för skadan.

Försäkring och Ansvar

Du ska ersätta oss för den skada och de kostnader som uppkommer om Du bryter mot Avtalet. Får Vi till exempel extra kostnader till följd av misslyckad hämtning, att Godset inte är rätt packat när Du själv valt att ansvara för packning, att det innehåller Förbjudet Gods, att vi inte kunnat leverera Gods eller om kortbetalningar inte går igenom kan vi komma att debitera Dig extra för Våra kostnader eller för den uteblivna betalningen. Allt Gods skall vara packat på ett professionellt sätt. Kontakta Vinden för tips om hur du bör packa eller om du behöver köpa förpackningsmaterial. För Gods som inte är förpackat på ett professionellt sätt tillkommer extra kostnader för den tid det tar Oss att packa Godset, samt för vår hantering och/eller emballering. Vi är skyldig att ersätta Dig för skada som under uppdragets utförande uppkommer på annan egendom än Godset om det drabbar konsumenten eller någon i dennes hushåll, om Vi inte kan visa att skadan inte beror på försummelse från Vår sida.

Du bör själv teckna en försäkring för din egendom som omfattar sådana skador på Gods som gäller vid transport och lagerhållning om det finns ett behov av ett högre försäkringsbelopp än det som ingår eller för skador som Vinden inte är ersättningsskyldig för. Kunder som har särskilt värdefullt Gods rekommenderas att komplettera sitt skydd med en egen transportförsäkring och/eller försäkring för sin egendom som gäller under lagerhållningstiden.  

Försäkringsbelopp för Kunder efter 1a mars 2024.

På lagret och under transport är Dina saker försäkrade via vår obligatoriska gruppförsäkring hos Berkley upp till ett värde på 10 000 kr. För att säkerställa att vi har rätt värde på Ditt Gods så behöver du bekräfta i beställningsflödet att du inte har behov av ett högre försäkringsbelopp än 10 000 kr.  Se villkor för mer information

Högre försäkringsbelopp

Du har möjlighet att teckna ett högre försäkringsbelopp via frivillig gruppförsäkring hos Berkley upp till och med 75 000 kr om det finns ett behov. Detta gör du i beställningsflödet i samband med bokning av tjänsten. Bra at känna till är att Hemförsäkring ersätter sannolikt inte transport och magasinering, detta kan du dock kontrollera med ditt hemförsäkringsbolag. Se villkor, förköpsinformation för mer information.  Förköpsinformation frivillig gruppförsäkring

Försäkringsvillkor frivillig gruppförsäkring

Läs mer om förköpsinformation från Era försäkringar här

Kunder innan 1a mars 2024.

På lagret är Dina saker försäkrade via vår egendomsförsäkring hos Berkley. För att säkerställa att vi har rätt värde på Ditt Gods, måste Du meddela oss om du vill förvara egendom hos Oss som har ett högre värde än 25 000 kr.

Under transport är Dina saker försäkrade via vår gruppförsäkring hos Berkley. Försäkringsbeloppet per transport uppgår till 25 000 kr. Läs mer

Avtalstid och Hyra

När allt Gods återlämnats till Dig eller levererats enligt Dina Transportinstruktioner upphör Avtalet att gälla givet att din bindningstid löpt ut.

Hyran ska betalas månadsvis i förskott och gäller för en kalendermånad åt gången. Betalningsvillkor 15 dagar. Dröjer Du med att betala hyra eller annan ersättning till Oss i mer än 30 dagar efter Förfallodagen eller om Du bryter mot villkoren i Avtalet kan vi omedelbart komma att säga upp Avtalet. Vid försenad betalning utgår ränta enligt lag.

Ändringar i Avtalet

Vi har rätt att ensidigt ändra villkoren i Avtalet, inklusive hyra och andra ersättningar. När Vi gör det gäller de nya villkoren från den dag som infaller 45 dagar efter det att Vi (a) skriftligen meddelat Dig den nya hyran eller ersättningen eller (b) efter att vi informerat om andra ändringar i Appen eller på Hemsidan. Om Du inte accepterar en ändring har du rätt att säga upp Avtalet. Avtalet upphör då Vi levererat Godset enligt dina Transportinstruktioner. Fram till dess vi fått Transportinstruktionerna gäller den nya Hyran och/eller de nya villkoren.

Vi kan komma att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom Vindens koncern utan Ditt godkännande.

Hemsidan och Appen

Vi strävar efter att all information på Hemsidan och i Appen är korrekt och uppdaterad. Vi kan dock inte garantera att så är fallet vid varje givet tillfälle. Vi tar inget ansvar om Du åsamkas skada på grund av att Du läst något på Hemsidan eller i Appen och agerat därefter så länge informationen i fråga inte ingår i Avtalet.

Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förpliktelser som vi inte fullgör under Avtalet mot Dig på grund av omständighet som ligger utanför Vår skäliga kontroll, till exempel översvämning, brand, strejk eller annan arbetskonflikt, olyckshändelse, krig, upplopp, uppror, myndighetsåtgärd, statliga bestämmelser, avbrott i energiförsörjning, transporter eller leveranser, eller försenade eller uteblivna prestationer av leverantörer och underentreprenörer.

Panträtt och rätt att kasta eller sälja Godset

Vinden har panträtt i Gods som är under Vår kontroll. Panträtten gäller för Våra fodringar mot Dig. Om Du inte betalar hyran eller annan ersättning som Vi har rätt till kan vi komma att sälja eller kasta det. Innan Vi gör det kommer Vi underrätta Dig skriftligen. Om Du trots detta inte inom 30 dagar från det vi skrev till Dig på den adress Du lämnat till oss under punkten ”Meddelanden” betalar och hämtar Godset och vi till följd av det kastar eller säljer Godset kommer vi begära att Du ersätter oss för de kostnader som vi inte kan täcka från de pengar vi fått genom försäljningen.

Underleverantörer

En del av Våra Tjänster utförs av underleverantörer. Vårt ansvar för dessa underleverantörer mot Dig är detsamma som Vi har mot Dig och maximerat enligt punkten ”Försäkring och ansvar”.

För att försäkra Oss om att Du får bästa möjliga kundupplevelse ställer vi krav på att våra underleverantörer utför sitt uppdrag på ett fackmässigt sätt och att de med tillbörlig omsorg vårdar Ditt Gods.

Meddelande

Alla meddelande till Oss från Dig ska göras via mail till info@vinden.com. Meddelande till Dig från Oss kommer till den mailadress som Du angivit i Appen. Det är Ditt ansvar att meddela Oss om du ändrat adress. Vi anser att Du fått del av meddelande från Oss dagen efter att vi skickat mejl till Dig.

Personuppgifter

Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. Vinden är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som Vinden, eller annan på uppdrag av Vinden, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, exempelvis namn och adress.

I slutet på detta stycke finner du kontaktuppgifter till Vinden.

Vinden behandlar Dina personuppgifter för sitt legitima intresse att tillhandahålla Tjänsten. Vinden behandlar

(i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer. Dessa används för att skapa ett konto hos Vinden samt vid eventuell uthyrning eller försäljning av Gods.

(ii) betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort eller bankkonto för utbetalning. Dessa används för att kunna ta emot betalning för förvaring, transport, uthyrning eller försäljning av Gods eller för att kunna göra en utbetalning till Dig.

(iii) geografisk position såsom koordinater. Denna används för att kunna visa var Gods befinner sig inklusive adresser relaterade till Gods.

(iv) detaljerad orderhistorik inklusive kvitton och tidpunkter för bland annat upphämtning och avlämning. Denna används för att presentera Din historik avseende Ditt Gods samt för att beräkna förvaringstider, svarsfrekvenser och svarstider.

(v) webbläsarinformation, t ex typ av webbläsare och version, sidor du besökt, samt din IP-adress och hur du länkades till Vinden. IP-adress kan användas för att få ut platsinformation och t ex används av tredje part för att förhindra missbruk när konto hos Vinden skapas eller när kortuppgifter sparas hos betalleverantör.

(vi) användarinformation. Denna kan komma att användas för att sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera Ditt konto hos Vinden, för att marknadsföra Vinden och Vindens tjänster, samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Din användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. Samt för att förbättra tjänsten.

Du har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som Vinden utför avseende Dig. Du har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Vi delar Dina personuppgifter med:

(i) Polisen vid utredning av brott.

(ii) Stripe, Inc, Fortnox AB eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av betallösningar, hantering av betaluppgifter, kontohantering, fakturering och andra ekonomiska funktioner.

(iii) Länsförsäkringar och Holmia Livförsäkring AB eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för försäkring av Gods.

(iv) Google Cloud Services, Amazon Web Services och Heroku, Inc eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter dessa för hantering av IT-tjänster såsom drift och drift av servermiljöer för en säker IT-miljö.

(v) Intercom, Inc, Telavox AB eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av kundsupport, kommunikationslösningar, produktanalys och ärendesystem. 

(vi) Twilio Inc, Sinch AB eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för hantering av kommunikation via e-post, SMS eller annan teknik för kommunikation såsom bokningsbekräftelse, och välkomstbrev och nyhetsbrev.

(vii) Skatteverket eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne för validering och verifiering av information som användare lämnat till oss. 

(viii) IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service, rådgivning och utveckling av våra system.

I de fall vi överför Dina uppgifter till ett annat företag utanför Vinden som behandlar Dina personuppgifter på Vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta:

E-mail: info@vinden.com

Telefon: +46 10 405 40 00

Adress: Vinden AB, Mätarvägen 33, 196 37, Kungsängen, Sverige

För att använda Tjänsten måste du lämna viss information till oss om Dig själv. Vi måste tex veta Ditt namn och Din adress. All information Du lämnar kommer vi hantera med sekretess. Vi kommer inte lämna någon information vidare till andra än de företag vi samarbetar med och som behöver informationen för att utföra Tjänsten. Vi kommer inte heller använda Din information i marknadsföring utöver att vi kan komma att kontakta Dig. Vill du ha information om vilka uppgifter vi har om Dig, om Du vill att vi ska ändra eller ta bort vissa uppgifter kan du höra av Dig till den person som står som “PUL-ansvarig” på Vår hemsida så ordnar Vi det.

Du är själv ansvarig för att Ditt användarnamn och Ditt lösenord hålls konfidentiellt. Kontakta oss om Du tror att någon som inte ska ha informationen fått den.

Tvist & Värdering

Om vi inte kommer överens om värdet av en skada som vi åtagit oss att ersätta Dig för kan vi komma att överlämna frågan till en av Sveriges Handelskamrar förordnar besiktnings- eller värderingsperson. Vi kommer sedan ersätta Dig med det belopp som framgår av värderingsintyget. Om Du inte accepterar det beloppet eller om det uppkommer annan tvist mellan oss som vi inte kan lösa ska den avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.